ایجاد فرهنگ و توانایی بهره برداری از یک تحول نقش انکار ناپذیری در موفقیت آن تحول دارد

فرهنگ دیجیتال

فرهنگ دیجیتال و توانمندی ها

سازمان هایی که در طی یک تحول به ایجاد فرهنگ و توانایی های بهره برداری از آن تحول توجه دارند احتمال موفقیتی 2.5 برابر بیشتر داشته اند.

ما با مشارکت خدمات گیرندگانمان، فرهنگ و دانش استفاده و قابلیت های لازم برای بهره برداری از فناوری های دیجیتال را در سازمان ایجاد می نماییم. چراکه عدم تعهد مدیریت ارشد و همچنین مقاومت نیروی انسانی در پژوهش ها مهمترین دلیل شکست پروژهای IT شناخته شده است.

دگرگونی و تحول

تمرکز و توجه ما بر کسب ارزش است. مسیر این تحول می باید با بکارگیری دانش به نحوی هدایت شود که تکنولوژی ارزش افزوده به همراه بیاورد. ما به شما کمک می کنیم تا تکنولوژی ها، مهارت ها و تغییرات فرهنگی لازم برای کسب ارزش را بشناسید و با کمک همدیگر بهترین رویکرد برای ایجاد تحول خاص سازمان شما را بکار خواهیم بست.

ما در این سفر شریک شما خواهیم بود و با بکارگیری تخصص های مهندسی نرم افزار ، مهندسی شبکه و ارتباطات، تحلیل داده و اطلاعات و فرایندهای کسب و کار و همچنین شرکت های همکار و دوست خود در زمینه های مختلف تکنولوژی، راهکارهای مورد نیاز شما را به هنگام فراهم می نماییم.

سازمان دیجیتال

یک سازمان دیجیتال نیازمند ساختار مناسب برای تحول دیجیتال است، رهبر و صاحب فرایند است، مدل جدید برای عملیات تیم ها است، هوش و مهارت دیجیتال است و مهم تر از همه احتیاج به مدیریت تغییر دارد تا با تنظیم سرعت تغییرات و اولویت های دیجیتال سازی، تنش ها را کنترل و رفع نماید.

رهبران به سرعت در پی ساخت سازمان های دیجیتال هستند تا به موفقیت و رشد کسب و کار خود کمک کنند. اما برای زمانی دیجیتال سازی ارزش آفرین خواهد بود که :

  • سازمان دیجیتال طراحی شده با استراتژی های سازمان، نیازها و ارزش های مورد انتظار سازمان همسو باشد.
  • رهبرانی انتخاب گردند که به جای روش های سنتی سلسله مراتبی، کنترل را به تیم واگذار کرده و روند کار را بر اساس شاخص های عملکرد کلیدی دوره ای مدیریت نمایند.
  • روش های مدیریتی چابک در سازمان بکار گرفته شود چراکه شرکت هایی موفق خواهند بود که هردوی سرعت و پایداری را توامان بدست آورند.
  • بصورت استراتژیک، هوش و رهبری دیجیتال را ترویج داده و تجربیات بدست آمده، استقلال کاری و اهداف در زمره ارزش های قابل کسب برای نیروی انسانی قرار بگیرد و تنها جبران خدمت مالی ملاک قرار نگیرد.